Beste kiezers,

 

Als lijsttrekker van de Ouderenpartij Kerkrade (OPK) doe ik een beroep op u als kiezer om uw stem toe te vertrouwen aan een van de kandidaten van de OPK voor de nieuwe gemeenteraad van Kerkrade. De Ouderenpartij is een partij voor elke leeftijd en de OPK staat voor het verbinden van generaties.  De Ouderenpartij heeft niet alleen een scherp oog voor de belangen van onze senioren maar ook voor die van onze jeugd. Jongeren willen ook graag ouder worden met voldoende perspectieven in de toekomst.

Binnen de gemeenteraad van Kerkrade gaat het over belangrijke lokale thema’s, zoals bijvoorbeeld wonen, werk, zorg, veiligheid, mobiliteit voor inwoners van de stad. Het gaat allang niet meer alleen over opa en oma (de ouderen van nu), maar over velen van u op latere leeftijd (de ouderen van morgen). Het gaat in Kerkrade ook over gemeente-belastingen; de OPK staat geen verdere lastenverhoging voor de burgers toe, temeer omdat de gepensioneerden de afgelopen jaren al veel aan koopkracht hebben verloren.

De vijftigplussers die hun eigen specifieke vraagstukken goed kennen, zullen de belangen van hun kinderen en kleinkinderen ook steeds voor ogen houden. Vanuit die dubbele optiek kijken de OPK-kandidaten naar de wereld en de inrichting van de stad Kerkrade met haar wijken en buurten. De belangen van alle generaties zijn daarom in goede handen bij de raadsleden van de Ouderenpartij binnen de gemeenteraad van Kerkrade.

LIJSTTREKKER JO PAAS

STEM LIJST  8 OUDERENPARTIJ KERKRADE

OPK & HET VERBINDEN VAN GENERATIES

Het keer op keer opwerpen van tegenstellingen tussen jong en oud is zinloos. De OPK zet in op het verbinden van generaties dat bijdraagt tot meer solidariteit en samenhorigheid tussen alle leeftijden.

OPK & WETHOUDER OUDERENBELEID

Een aparte wethouder Ouderenbeleid – die we nu niet hebben in Kerkrade – heeft een coördinerende rol en als taak met de gemeenteraad en inwoners (jong en oud) een nota Seniorenbeleid op te stellen. Deze nota moet breed inzetbaar zijn op allerlei beleidsterreinen.

OPK & VEILIGHEID

De bestrijding van drugsoverlast en afvaldumping heeft een heel hoge prioriteit. De wijkagent moet zichtbaar zijn in de wijk en zich intensief bezighouden met de leefbaarheid in de buurt. De OPK wil dat de criminaliteit verder teruggedrongen wordt en dat daders gestraft worden in plaats van strafbare feiten te gedogen. De OPK pleit voor een streng handhavingsbeleid. De OPK wil ook extra aandacht voor het vergroten van de verkeersveiligheid.

OPK & WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSMARKT

Een gunstig vestigingsklimaat is noodzakelijk om het MKB en andere bedrijven de mogelijkheid te geven om arbeidsplaatsen te creëren. Iedereen heeft recht op een baan en een fatsoenlijk inkomen. Ouderen tellen volwaardig mee en zijn niet afgeschreven voor de arbeidsmarkt. Ouderen inzetten als coach voor jongere werknemers. Vrijwilligerswerk mag geen regulier werk verdringen.

OPK & WONINGMARKT

Faciliteer zo veel mogelijk starters op de woningmarkt. Realiseer meer levensloopbestendige woningen. Draag er zorg voor dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Realiseer meer huur- en koopappartementen in het midden en hogere segment voor senioren.

OPK & ARMOEDEBESTRIJDING

Armoede is geen keuze, het heeft veel oorzaken, waar de overheid (landelijk en lokaal) zeker voor een deel debet aan is door lastenverzwaringen voor de burgers. De OPK staat geen verdere lastenverzwaring voor onze inwoners toe. Kinderarmoede in Kerkrade is groot en de stille armoede onder ouderen neemt toe, omdat gepensioneerden de afgelopen 14 jaar al veel aan koopkracht hebben verloren (geen pensioenindexatie). Armoedebestrijding is voor de OPK een prioriteit om mensen uit hun sociaal isolement te halen.

OPK & ONDERNEMERS

De afgelopen twee jaar hebben veel ondernemers het in financiële zin extreem moeilijk gehad. De OPK zoekt naar oplossingen hoe de Kerkraadse ondernemers gefaciliteerd kunnen worden om te kunnen blijven voortbestaan. Een stad zonder ondernemers is niet leefbaar! Om de ondernemers te helpen is de OPK een fel voorstander van het afschaffenvan parkeerbelasting.

OPK & BURGERPARTICIPATIE

Democratie sec is geen aangelegenheid vanuit de gemeenteraadzaal. Directe democratie draait om inspraak van burgers. De OPK wil politieke vernieuwing door inwoners middels burgerparticipatie vaker te betrekken bij thema’s alvorens er een politiek besluit valt.

OPK & DUURZAAMHEID

Milieu en verduurzaming zijn een structureel aandachtspunt, zo ook het blijvend stimuleren van de circulaire economie. Meer groen in de stad en wijken. Realistische en betaalbare energieoplossingen. Geen verplichting om huizen van het gas af te koppelen.

OPK & VERENIGINGEN

De OPK stelt zich tot doel dat de inwoners – en zeker de ouderen – zo lang mogelijk blijven bewegen. Sportverenigingen die dat bevorderen dienen extra financieel ondersteund te worden. Binnen de Kerkraadse samenleving hebben verenigingen een sociale en maatschappelijke functie die jong en oud verbindt.

OPK & TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN

De OPK zet zich, op grond van het VN-verdrag ‘Handicap’, in voor een betere toegankelijkheid van openbare gebouwen en andere accommodaties, omdat dit belangrijk is voor mensen met een beperking en ouderen om deel te nemen aan het maatschappelijke leven.

OPK & AFSCHAFFEN PARKEERBELASTING

De OPK wil de parkeerheffing afschaffen, opdat Kerkrade een meer aantrekkelijke stad is voor het winkelend en uitgaanspubliek, waardoor de bedrijvigheid toeneemt. Dat is goed voor de ondernemers en het tegengaan van de leegstand van winkelpanden en dus voor de leefbaarheid van de stad!

OPK & AFSCHAFFEN HONDENBELASTING

In steeds meer Nederlandse gemeentes is de hondenbelasting afgeschaft. De OPK wil dat de hondenbelasting per 1 januari 2023 in Kerkrade wordt afgeschaft.

OPK & KERKRADE BLIJFT ZELFSTANDIG

In Nederland waart het spook van gemeentelijke herindelingen nog altijd rond en vinden er af en toe nog gemeentelijke herindelingen plaats. De OPK is duidelijk:

Geen gedwongen herindeling. Kerkrade blijft zelfstandig!