Verkiezingsprogramma 2022-2026 op hoofdlijnen.
‘Laat Kerkrade een leefbare stad van en voor alle leeftijden zijn!’

1. OPK & Het verbinden van generaties

Het keer op keer opwerpen van tegenstellingen tussen jong en oud is zinloos. De OPK zet in op
het verbinden van generaties dat bijdraagt tot meer solidariteit en samenhorigheid tussen alle
leeftijden.

2. OPK & Wethouder Ouderenbeleid

Een aparte wethouder Ouderenbeleid – die we nu niet hebben in Kerkrade – heeft een
coördinerende rol en als taak met de gemeenteraad én inwoners (jong en oud) een nota
Seniorenbeleid op te stellen. Deze nota moet breed inzetbaar zijn op allerlei beleidsterreinen.
Nieuwe woonvormen, goede zorgvoorzieningen, armoedebestrijding, mantelzorgers, vrijwilligers en
buurtcoaches, preventie en veiligheidsaspecten (in en om het huis, verkeer), openbaar vervoer met
voorzieningen, tegengaan van eenzaamheid (bij jong en oud), vergroten arbeidsparticipatie,
onderwijs voor alle generaties, aantrekkelijke stadswijken en buurten met voldoende (culturele)
activiteiten.

3. OPK & Veiligheid

De bestrijding van drugsoverlast en afvaldumping heeft heel hoge prioriteit. De wijkagent moet
zichtbaar zijn in de wijk en zich intensief bezighouden met de leefbaarheid in de buurt. De OPK
wil dat de criminaliteit verder teruggedrongen wordt en dat daders gestraft worden in plaats van
strafbare feiten te gedogen. De OPK pleit voor een streng handhavingsbeleid. De OPK wil ook
extra aandacht voor het vergroten van de verkeersveiligheid.

4. OPK & Werkgelegenheid en arbeidsmarkt

Een gunstig vestigingsklimaat is noodzakelijk om het MKB en andere bedrijven de mogelijkheid
te geven om arbeidsplaatsen te creëren. Iedereen heeft recht op een baan en een fatsoenlijk
inkomen. Ouderen tellen volwaardig mee en zijn niet afgeschreven voor de arbeidsmarkt.
Ouderen inzetten als coach voor jongere werknemers. Vrijwilligerswerk mag geen regulier werk
verdringen.

5. OPK & Woningmarkt

Faciliteer zo veel mogelijk starters op de woningmarkt. Realiseer meer levensloopbestendige
woningen. Draag er zorg voor dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
Realiseer meer huur- en koopappartementen in het midden en hogere segment voor senioren.

6. OPK & Armoedebestrijding

Armoede is geen keuze, het heeft veel oorzaken, waar de overheid (landelijk en lokaal) zeker
voor een deel debet aan is door lastenverzwaringen voor de burgers. De OPK staat geen verdere
lastenverzwaring voor onze inwoners toe. Kinderarmoede in Kerkrade is groot en de stille
armoede onder ouderen neemt toe, omdat gepensioneerden de afgelopen 14 jaar al veel aan
koopkracht hebben verloren (geen pensioenindexatie). Armoedebestrijding is voor de OPK een
prioriteit om mensen uit hun sociaal isolement te halen.

7. OPK & Ondernemers

De afgelopen twee jaar hebben veel ondernemers het in financiële zin extreem moeilijk gehad.
De OPK zoekt naar oplossingen hoe de Kerkraadse ondernemers gefaciliteerd kunnen worden
om te kunnen blijven voortbestaan. Een stad zonder ondernemers is niet leefbaar! Om de
ondernemers te helpen is de OPK een fel voorstander van het afschaffen van parkeerbelasting.

8. OPK & Burgerparticipatie

Democratie sec is geen aangelegenheid vanuit de gemeenteraadzaal. Directe democratie draait
om inspraak van burgers. De OPK wil politieke vernieuwing door inwoners middels
burgerparticipatie vaker te betrekken bij thema’s alvorens er een politiek besluit valt.

9. OPK & Duurzaamheid

Milieu en verduurzaming zijn een structureel aandachtspunt, zo ook het blijvend stimuleren van
de circulaire economie. Afvaldumping wordt hard aangepakt. Meer groen in de stad en wijken.
Realistische en betaalbare energieoplossingen. Geen verplichting om huizen van het gas af te
koppelen.

10. OPK & Verenigingen

De OPK stelt zich tot doel dat de Kerkraadse inwoners – en zeker de ouderen – zo lang mogelijk
blijven bewegen. Sportverenigingen die dat bevorderen dienen extra financieel ondersteund te
worden. Binnen de Kerkraadse samenleving hebben verenigingen een sociale en
maatschappelijke functie die jong en oud verbindt.

11. OPK & Toegankelijkheid van gebouwen

De OPK zet zich, op grond van het VN-verdrag ‘Handicap’, in voor een betere toegankelijkheid
van openbare gebouwen en andere accommodaties, omdat dit belangrijk is voor mensen met
een beperking en ouderen om deel te nemen aan het maatschappelijke leven.

12. OPK & Afschaffen parkeerbelasting

De OPK wil de parkeerheffing afschaffen, opdat Kerkrade een meer aantrekkelijke stad is voor
het winkelend en uitgaanspubliek, waardoor de bedrijvigheid toeneemt. Dat is goed voor de
ondernemers en het tegengaan van de leegstand van winkelpanden en dus voor de leefbaarheid
van de stad!

13. OPK & Afschaffen hondenbelasting

In steeds meer Nederlandse gemeentes is de hondenbelasting afgeschaft. De OPK wil dat de
hondenbelasting per 1 januari 2023 in Kerkrade wordt afgeschaft.

14. OPK & Kerkrade blijft zelfstandig

In Nederland waart het spook van gemeentelijke herindelingen nog altijd rond en vinden er af en
toe nog gemeentelijke herindelingen plaats. De OPK is duidelijk: Geen gedwongen herindeling.
Kerkrade blijft zelfstandig!

Scroll naar boven