Standpunt OPK over de nieuwe coalitie

In de Raadsvergadering van 16 mei jl. hebben de fractievoorzitters gereageerd op de samenstelling van de nieuwe coalitie, het coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders.

Namens de OPK heeft Jo Paas zijn verbazing en verontwaardiging uitgesproken over de wijze waarop Burgerbelangen als grootste partij in de formatie te werk is gegaan. Twee partijen (Lokaal Alternatief en de Ouderenpartij Kerkrade) die 4 jaar lang in de oude coalitie loyaal en constructief hebben samengewerkt met Burgerbelangen, VVD en PvdA zijn zo maar aan de kant gezet, terwijl het CDA – na haar grote verkiezingsnederlaag op 21 maart – in de coalitie werd opgenomen. Jo Paas vindt dat deze gang van zaken niet valt uit te leggen aan de Kerkraadse burgers. Burgerbelangen verdedigt haar keuze voor het CDA met het argument dat met 3 landelijke partijen in de coalitie de nodige “hulplijntjes” naar Den Haag en de Provincie gegarandeerd zijn.

De OPK betwijfelt of dit de ware reden is voor het meenemen van het CDA in de nieuwe coalitie. Het vermoeden is eerder dat de keuze voor de voormalige topambtenaar Financiën van de Gemeente Kerkrade als nieuwe CDA-wethouder met de portefeuille Financiën (!) ten grondslag ligt aan de vreemde move van Burgerbelangen. Kennelijk is de fractie van deze partij bang voor de voormalige topambtenaar en de kennis die deze heeft van de huidige financiële situatie van onze gemeente. Mogelijk is de redenatie van Burgerbelangen geweest dat het wellicht verstandiger is deze deskundige in de coalitie op te nemen, dan hem als tegenstander in de oppositie tegen te komen. Hoewel deze gang van zaken in juridische zin is toegestaan vindt Jo Paas deze zet heel onverstandig. De betrokken persoon die jarenlang als ambtenaar verantwoordelijk was voor het financieel beleid van de gemeente wordt van de een op de andere dag als wethouder politiek bestuurlijk verantwoordelijk voor diezelfde gemeentelijke Financiën. Onbegrijpelijk !

Het zet het vertrouwen dat de burger moet hebben in haar bestuurders ernstig onder druk en versterkt het gevoel “dat men toch doet wat men wil”. Ook het feit dat de lijstduwer van Burgerbelangen en tegelijkertijd informateur (een informateur overigens die voorafgaande aan de verkiezingen aangaf weer wethouder te willen worden en bij de samenstelling van de coalitie en het college dus een eigenbelang had !!!) na 4 jaar wethouderschap met 53 stemmen wederom tot wethouder is benoemd, is voor de OPK niet te begrijpen.

Ook over het coalitieakkoord heeft Jo Paas enkele kritische opmerkingen gemaakt. In het akkoord staat letterlijk te lezen: “Voor wat betreft het ouderenbeleid zullen wij op de ingeslagen weg voortgaan”. Jo merkte op dat in de afgelopen vier jaar – zeer tegen de zin van de OPK – op het gebied van ouderenbeleid weinig tot stand is gekomen. Dit blijkt uit het feit dat aan onze ouderen per jaar maar een extra bedrag van € 46.100,00 werd besteed. Een bedrag dat veel en veel te laag is voor de grote groep ouderen in onze stad. Daarop merkte wethouder Jongen op dat men van het ouderenbeleid veel werk heeft gemaakt, waarbij hij refereerde aan het item “Eenzaamheid”. Juist het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen was een van de zaken die de OPK de afgelopen vier jaar heeft aangedragen en waarmee PvdA wethouder Jongen goede sier heeft gemaakt.

Ook heeft Jo Paas nog kenbaar gemaakt dat de OPK in de afgelopen periode regelmatig heeft gepleit voor het opnemen van een beleidsveld voor ouderen in de begroting, hetgeen door een meerderheid van de raad werd afgewezen. Heel vreemd, aangezien er voor jongeren wel een apart beleidsveld bestaat.
De OPK zal zich de komende 4 jaar uiterst kritisch maar constructief opstellen. Het ouderenbeleid zal daarbij prioriteit blijven krijgen.

2018-05-23T12:18:40+00:00 mei 23rd, 2018|Nieuws|