Programma

Wat wil de Ouderenpartij Kerkrade?

De OPK wil (kort samengevat) goede voorzieningen en uitvoerbare plannen op de volgende gebieden:

Zorg en welzijn: hulpbehoevende mensen moeten kunnen rekenen op passende zorg en goed bereikbare medische voorzieningen. Meer erkenning en steun voor vrijwilligers. Eenzaamheid onder ouderen mag niet voorkomen. Wij ondersteunen daarom het verenigingsleven en scholing in het omgaan met de PC en internet.

  • Wonen: ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Woonvormen of bouwplannen die dit mogelijk maken hebben onze steun. Ouderen moeten inspraak hebben bij het gemeentelijk woonbeleid. Wij maken ons sterk voor betaalbare huurwoningen voor ouderen.
  • Werkgelegenheid: behoud en uitbreiding van banen voor 50-plussers. Geen leeftijdsdiscriminatie. Wij pleiten voor scholing, training, samenwerking met ondernemers en het opheffen van bureaucratische belemmeringen. Kerkrade moet nog meer toeristen aantrekken door nieuwe attracties en een levendig stadscentrum.
  • Veiligheid: vergroten van de verkeersveiligheid. Terugdringen van de criminaliteit, o.a. door strenger te handhaven. Openbare gebouwen moeten makkelijk(er) toegankelijk zijn. Voor ouderen is goed en goedkoop openbaar vervoer noodzakelijk.
  • Onderwijs, cultuur en sport: in Kerkrade moeten kinderen weer alle vormen van voortgezet onderwijs kunnen volgen. Ook ouderen moeten aan allerlei scholing kunnen deelnemen. Nog meer stimuleren van bewegen met hulp van sportverenigingen. Wij zijn voor het creëren van “beweegplekken” in de stad. Handhaven gemeenschapshuizen, ook om ruimte te bieden aan allerlei vormen van (semi)kunstbeoefening. Traditionele Kerkraadse feesten en evenementen willen wij in ere houden.
  • Openbare ruimte en milieu: Goed onderhoud van wegen, trottoirs, fietspaden en wandelwegen. Meer openbare toiletten en zitbanken in het centrum. Meer aandacht voor openbare ruimte in de wijken. Wij zetten ons in voor een schone(re) en duurzame leefomgeving: verbetering van de kwaliteit van de lucht en het oppervlaktewater. Instandhouding of herinrichting van de natuurgebieden in Kerkrade. Zoeken naar mogelijkheden om energie te besparen. Ook stimuleren wij het hergebruik van afval of grondstoffen.

Vanuit de ervaring van en met ouderen en met wijsheid willen wij werken aan de toekomst van onze mooie stad. Geef daarom ouderen in Kerkrade een (uw) stem!

Klik hier om het volledige partijprogramma te downloaden.