Niet uitbetalen WTCG gelden

Voorzitter, de Ouderenpartij is boos en vindt het voorstel om de WTCG gelden niet meer uit te keren een beschamend voorstel en getuigen van asociaal beleid. Het is niet kies om het tekort op de Jeugdzorg voor een deel te financieren door de WTCG gelden niet meer uit te keren.

In het verleden konden ca. 6.000 inwoners van Kerkrade, die aan de voorwaarden van de regeling voldeden, aanspraak maken op de jaarlijkse tegemoetkoming van € 125,00. Van die 6.000 inwoners hadden ca. 2.000 mensen een bijstandsuitkering en 4.000 mensen zaten qua inkomen boven de bijstandsnorm. Mensen, die verzekerd zijn bij de gemeentelijke ziektekostenverzekering, betalen geen eigen risico, omdat dit mede verzekerd is. Maar wat doen we met de grote groep die geen enkele financiële tegemoetkoming voor de hoge ziektekosten als gevolg van chronische ziekte of handicap krijgen? Die hebben dan kennelijk maar gewoon pech gehad.

Het was het kabinet dat voorstelde een eigen risico in te voeren om op die manier de uit de hand lopende ziektekosten enigszins in de hand te kunnen houden. Van de kant van de Tweede Kamer werd aangedrongen op een tegemoetkoming in de kosten van het eigen risico voor de chronisch zieken en gehandicapten. Dit is ook jaarlijks op die manier door de centrale overheid uitgevoerd waarbij het uitgangspunt steeds was dat de regeling inkomensonafhankelijk was. In 2014 werd de regeling naar de gemeenten overgeheveld.

In het verleden heeft wethouder Jongen aangegeven dat de regeling zoals die was zeker vier jaar in stand zou blijven. Helaas moeten we nu constateren dat de wethouder zijn toezegging niet gestand doet en dat is op zijn zachts gezegd niet netjes en zelfs in strijd met het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel.
Even ten aanzien van de tekorten op de Jeugdzorg. De tekorten, voorzitter, worden veroorzaakt door de grote instroom van jongeren die hulp nodig hebben. Je kunt nu als lokale overheid twee dingen doen: je kunt, zoals nu gebeurt, enkel basaal kijken naar het dichten van de financiële gaten maar je kunt je ook de vraag stellen waardoor het komt dat veel meer jongeren in onze gemeente kennelijk hulp nodig hebben en daar het gemeentelijk beleid op afstemmen. Maar daar hoor ik niemand over en als het beleid dat het college in het verleden heeft uitgestippeld zou hebben gewerkt dan hadden we die grote instroom nu niet.

Het is toch te gek voor woorden dat erg veel jongeren specialistische hulp nodig hebben en het college kennelijk geen enkel initiatief ontplooit om de oorzaken na te gaan en mogelijk in beleidsmatige zin met voorstellen te komen. Nee voorzitter, de Jeugdzorg kost meer geld en een deel van dat tekort halen we gewoon weg bij de chronisch zieken en gehandicapten. Wethouder Jongen bedankt. Overigens was het diezelfde wethouder Jongen die er al in 2015 voor pleitte om de regeling van de WTCG gelden inkomensafhankelijk te maken wat zou hebben betekend dat alleen de minima een extra bedrag zouden krijgen.

De Ouderenpartij, maar ook het CDA (Yannick Lataster) en de VVD (Wim de Groot) hebben zich samen met Burgerbelangen toen fel tegen dit voornemen van de PvdA gekant en een meerderheid van de raad was destijds van mening dat de regeling inkomensonafhankelijk moest blijven en dat iedereen die aan de voorwaarden voldeed, ongeacht het inkomen, voor de vergoeding in aanmerking moest komen. Nu willen de partijen die thans de coalitie vormen, de PvdA, de VVD, het CDA en Burgerbelangen kennelijk de chronisch zieken en gehandicapten dit extraatje weer afpakken, min of meer een vorm van kiezersbedrog! En voor veel ouderen betekent het afpakken van dit extraatje de zoveelste aantasting van hun koopkracht!

In ieder geval hoop ik dat onze kiezers zich deze kwestie op 16 maart 2022 nog kunnen herinneren. Voor het geval dat er mogelijk kiezers zijn die het niet of niet meer weten: de Ouderenpartij zal er voor zorgen dat de kiezers deze kwestie wel op het netvlies krijgen en houden.

Voorzitter, de gemeente gaat nu het tekort op de Jeugdzorg voor een deel financieren over de ruggen van de chronisch zieken en gehandicapten want er is kennelijk geen andere oplossing om het ontstane tekort op de Jeugdzorg weg te werken. Maar over enkele maanden zal een groot deel van deze raad instemmen met de realisatie van Center Court, een project dat qua bouwkosten, kapitaallasten en exploitatietekorten ruw geschat tussen de 50 en 60 miljoen euro gaat kosten. Daar is kennelijk wel geld voor maar niet voor onze chronisch zieken en gehandicapten! Wat een onrechtvaardig beleid!

Samenvattend constateer ik dat deze coalitie niet alleen de chronisch zieken en gehandicapten in de kou laat staan maar tevens onze jeugd want een juiste aanpak van de Jeugdzorg in beleidsmatige zin vindt kennelijk niet plaats en dat is verwerpelijk voorzitter!

Tot slot voorzitter zou ik het onderwerp ‘tekorten op de Jeugdzorg’ graag op de agenda van de komende commissievergadering terug willen zien zodat er raadsbreed over dit onderwerp en ook over mogelijke oplossingen gesproken kan worden en niet zoals nu gebeurt dat er slechts over een gedeeltelijke oplossing van het financieel probleem wordt gesproken zonder dat de echte problemen in de Jeugdzorg hier in deze commissie op tafel komen.

Voorzitter, tot zover in eerste instantie!

2018-06-23T12:50:57+00:00 juni 23rd, 2018|Nieuws|