OPK Ouderenpartij Kerkrade
Nieuws

Jaarverslag fractievoorzitter 2018

Ouderenpartij Kerkrade. Jaarverslag fractievoorzitter 2018.

In dit jaarverslag komen de vanuit politiek oogpunt meest enerverende items aan bod.
Afgelopen jaar waren de meest belangrijke dossiers:

  • De afschaffing van de WTCG gelden
  • Roda JC
  • Verhoging van de parkeertarieven
  • Garantstelling door het college voor 15 miljoen euro bouwkosten Center Court
  • Geen golfbaan bij Rolduc

De afschaffing van de WTCG gelden
Voor de Ouderenpartij was het afschaffen van de jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van het eigen risico voor de chronisch zieken en gehandicapten een onbespreekbare kwestie. De Ouderenpartij heeft zich samen met de overige partijen van de oppositie fel gekant tegen dit besluit. In 2015 kreeg de Ouderenpartij nog de volledige steun van het CDA, Burgerbelangen en de VVD. Het ging er om of de regeling, die tot dan altijd inkomensonafhankelijk was inkomensafhankelijk moest worden. Een meerderheid van de raad besliste toen dat de regeling inkomensonafhankelijk moest blijven en dat de regeling tenminste vier jaar zou worden uitgekeerd. Fractievoorzitter De Groot van de VVD benadrukte toen dat het geld ingezet moet worden waarvoor het is overgemaakt naar de gemeente: het ontzien van de chronisch zieken en gehandicapten. Tot en met 2018 zou iedereen die aan de voorwaarden van de regeling voldoet kunnen rekenen op een jaarlijks tegemoetkoming van € 125,- Ongeveer 6500 burgers konden daar aanspraak op maken.
Tot verbijstering van de Ouderenpartij heeft een meerderheid van de Kerkraadse raad besloten deze tegemoetkoming per direct af te schaffen. Dit betekent dat chronisch zieken en gehandicapten die niet onder een bijstands- of andere regeling vallen hebben het nakijken. Hun extraatje zijn ze kwijt, ook dat voor 2108, waar zij al op gerekend hadden. Zo simpel werken kennelijk de “radertjes” in handen van de huidige coalitie.

Roda JC
In de kwestie Roda JC ontving de gemeente een verzoek van de kant van de club, die net uit de eredivisie gedegradeerd was, om de huur van het stadion met de helft te verminderen. Het college stelde voor om de huur niet met de helft te verminderen maar om de helft van de huur om te zetten in een langlopende lening. Als motivatie gaf het college, dat tot op het moment van dit voorstel aan de raad nog geen enkel financieel stuk van de club had ontvangen, aan, dat de gemeente in een duivels dilemma zou zitten: gaan we niet met het verzoek van de club akkoord en gaat deze failliet dan hebben we geen huurder meer voor het stadion en kan de gemeente de eigen geldlening niet meer aflossen.
De Ouderenpartij heeft fel geageerd tegen dit voorstel en heeft in de raad gemotiveerd tegen gestemd.
De belangrijkste motivatie om tegen te stemmen was dat er geen enkel causaal verband bestaat tussen het verzoek van de club om huurvermindering en de redenatie van het college dat de club bij het niet inwilligen van het verzoek mogelijk failliet zou gaan. Dat verband is nooit aangetoond. Verder was de Ouderenpartij van oordeel dat de club zelf in haar uitgavenpatroon de tering naar de nering moet zetten en dat de overheid er niet is om steevast financiële gaten, veroorzaakt door mismanagement, te dichten.

Verhoging van de parkeertarieven in het centrum
Een volgend item waar de Ouderenpartij zich tegen verzet heeft is de verhoging van de parkeertarieven in het centrum. De Ouderenpartij is van mening dat het nieuwe winkelcentrum de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen en de verwachting is dat een verhoging van de tarieven de bezoekersaantallen zal doen dalen. Eind 2018 was 62% van de beschikbare winkelruimte verhuurd. Dat is te weinig, zeker afgezet tegen het (nog te) weinig gevarieerde winkelaanbod.
ondanks fel verzet van de oppositie heeft de coalitie toch ingestemd met de tariefsverhoging.

Garantstelling door het college voor 15 miljoen euro bouwkosten Center Court
In de Nota van Toelichting die bij het raadsvoorstel inzake een gevraagd krediet ten bedrage van 1 miljoen euro benodigd om het voorontwerp Center Court om te zetten in een definitief ontwerp stond aangegeven dat het college recent besloten had zich garant te zullen stellen voor 15 miljoen euro van de bouwkosten Center Court onder de voorwaarde dat de provincie de alsdan nog ontbrekende bouwkosten ten bedrage van ook 15 miljoen euro bij zou dragen. Hierover heeft de Ouderenpartij Kerkrade in de gemeenteraad een interpellatiedebat aangevraagd. Inzet was de toezegging van het college om onder voorwaarden 15 miljoen euro bij te dragen in de bouwkosten Center Court. Een dergelijke toezegging buiten de raad om is in strijd met art. 169, lid 4 van de Gemeentewet waarin wordt aangegeven dat het college bij besluiten die ingrijpende gevolgen voor de gemeente kunnen hebben verplicht is vooraf aan de besluitvorming de raad naar zijn wensen en bedenkingen te vragen, Dat had het college in deze kwestie nagelaten. Het college heeft, ondanks diverse aanwijzingen dat er wel degelijk van een garantstelling sprake was, deze steeds ontkend.

Geen Golfbaan bij Rolduc
De Ouderenpartij Kerkrade heeft zich afgelopen jaar ook fel verzet tegen plannen om rond de abdij Rolduc een golfbaan aan te leggen. Volgens de initiatiefnemers is de reden om een golfbaan bij Rolduc aan te leggen gelegen in het feit dat Rolduc met ernstige financiële tekorten zou kampen en dat een golfbaan in financieel opzicht een zegen voor de abdij zou zijn. De Ouderenpartij heeft zowel de voor- als ook de tegenstanders gehoord. De voorstanders hebben de Ouderenpartij niet kunnen overtuigen dat de abdij veel geld aan de exploitatie van een golfbaan over zal houden en dat was toch de argumentatie om de golfbaan aan te mogen leggen. De tegenstanders hebben heel duidelijk kenbaar gemaakt dat de aanleg van de golfbaan zorgt voor het onherstelbaar beschadigen van natuur en cultuurhistorische gronden, gronden die vanaf ca. 1104 onaangeroerd rond de abdij liggen.
Verder vindt de Ouderenpartij het onverteerbaar dat er na aanleg van de golfbaan niet meer in de directe omgeving van de gebouwen gewandeld kan worden. Zo kunnen wandelaars niet meer langs de visvijvers lopen en dient de kinderboerderij plus het gebouwtje van de visvereniging te verdwijnen of wordt dit elders opgebouwd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.