raadzaal
Nieuws

Alliantie Sociaal Verzet

Afschaffen WTCG-toelage (€ 125,-) wordt niet teruggedraaid.
Het College van B&W in Kerkrade is niet van plan om het besluit te herzien om de toelage van € 125,- die chronisch zieken en gehandicapten de afgelopen drie jaar kregen niet meer uit te keren. Het gaat in 2018 om een totaalbedrag van € 837.000,- . In Kerkrade kregen 6700 inwoners dit extraatje. Zeker 4000 van hen ontvangen nu niets meer. In 2015 beloofde wethouder Jongen nog om de toelage tot en met 2018 uit te keren. Schandelijk. Tijdens het spel verandert het gemeentebestuur de regels. ”Afspraak is afspraak” geldt blijkbaar niet voor de boven ons gestelde.

Het geld dat de Gemeente Kerkrade jaarlijks van de overheid ontvangt om de chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor de hoge ziektekosten die zij maken, gaat het College besteden om de tekorten in de jeugdzorg te dekken. Tegen deze andere besteding is veel verzet gekomen. Meer dan 2000 burgers tekenden een petitie en de gemeente ontving enkele honderden bezwaarschriften. Op 13 november vond een demonstratie plaats in het centrum van Kerkrade, waarbij wethouder Jongen de petitie in ontvangst nam.

Het intrekken van de WTCG-toelage is een van de 24 bezuinigingsvoorstellen in het sociaal domein die een werkgroep heeft samengesteld. Al deze voorstellen zullen ingrijpende gevolgen hebben voor de sociale voorzieningen waar veel burgers gebruik van maken.

Diverse politieke partijen en organisaties zijn tegen deze plannen in verzet gekomen. Onder de naam Alliantie Sociaal Verzet hebben de SP, Ons Kerkrade, de Ouderenpartij Kerkrade en Groen Links, alsmede de Katholieke Bond Ouderen en de FNV Parkstad Limburg de handen ineen geslagen.

Al op 7 september heeft deze Alliantie in een brief aan het College en de Raadsleden haar standpunten duidelijk gemaakt: zoek noodzakelijke bezuinigingen bij voorkeur buiten het sociaal domein en draai het besluit om de tegemoetkoming WCTG af te schaffen terug.

Noch een gesprek van de ASV met wethouder Jongen, noch het massale schriftelijke verzet, noch de demonstratie op 13 november heeft het College en de coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA en Burgerbelangen van gedachten doen veranderen. In een brief d.d. 12 oktober laat het College aan de ASV weten dat zij “niet wenst terug te komen op haar ingenomen standpunt en aan de raad geen herzien voorstel zal voorleggen”. Ook het recente bericht dat Kerkrade 1,4 miljoen euro extra krijgt uit de landelijke stroppenpot, waardoor de WCTG-maatregel gecorrigeerd zou kunnen worden, verandert niets aan het genomen besluit. Een motie van wantrouwen in de Raad en een emotionele oproep van burger-insprekers maakten geen enkele indruk.

De ASV is niet van plan om haar verzet te staken. Integendeel. Veel burgers zijn boos en vinden het onbegrijpelijk dat er voor veel andere zaken wel heel veel geld wordt uitgetrokken. Tegelijkertijd worden de lasten (o.a. de OZB-belasting en het parkeren) verhoogd en het sociaal domein afgebroken. Een onzalig beleid. In de politieke arena, maar ook daar buiten zal de Alliantie de strijd voortzetten en de betrokken bestuurders en partijen op een kritische manier ter verantwoording roepen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.