Alliantie Sociaal Verzet
Nieuws

Alliantie Sociaal verzet opgericht in Kerkrade

In de afschaffing van de WTCG-regeling door de raad van de gemeente Kerkrade hebben diverse politieke partijen en organisaties van verschillende signatuur aanleiding gezien om met elkaar samen te werken.

Onder de naam Alliantie Sociaal Verzet, hebben de volgende partijen en organisaties de handen ineengeslagen: Katholieke Bond Ouderen (KBO), FNV Parkstad Limburg, SP, Ons Kerkrade, Lokaal Alternatief, Ouderenpartij Kerkrade, GroenLinks Kerkrade en de actiegroep “Behoud Pietershof”

Met deze eerste concrete bezuinigingsmaatregel heeft de coalitie in Kerkrade, bestaande uit Burgerbelangen, CDA, PvdA en VVD, haar ambities ten aanzien van de beleidsnotitie ‘Grip op de toekomst’ duidelijk gemaakt. In deze beleidsnotitie zijn 24 bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt, die allemaal betrekking hebben op voorzieningen voor mensen (sociaal domein). Naar andere bezuinigingsmogelijkheden is niet gekeken.

Bij een gemeente als Kerkrade met een historische achterstandsproblematiek is een adequaat voorzieningenniveau in het sociaal domein onontbeerlijk om de kwaliteit van de samenleving te bestendigen. De kaalslag aan voorzieningen in het sociaal domein is voor de deelnemers aan de Alliantie onaanvaardbaar. De onderstaande standpunten vormen de grote gemene deler, waaraan iedere deelnemer aan de Alliantie zich heeft gecommitteerd.

Standpunten Alliantie:
1. Bezuinigingen dienen buiten het sociaal domein plaats te vinden
Pas als er geen andere bezuinigingsmogelijkheden buiten het sociale domein meer voorhanden zijn, kan er gekeken worden naar bezuinigingen in het sociale domein, maar dat niet voor het boekjaar 2020.

2. WTCG/RTCG
Het besluit afschaffen tegemoetkoming WTCG moet worden teruggedraaid. Dit was immers al toegezegd voor 2018. Afspraak is afspraak.

Op korte termijn wil de alliantie hierover in gesprek met het college en de gemeenteraad om te bezien of en in hoeverre men aan de standpunten van de Alliantie tegemoet wil/kan komen. Bij die gelegenheid zal een petitie worden overhandigd. Mocht dat geen of onvoldoende resultaat opleveren, dan wordt overgegaan tot acties. Daarbij zal nadrukkelijk de steun van de inwoners van Kerkrade worden gevraagd.

Vragen/opmerkingen? Peter Heuperman, FNV ( 06 15201568) of Ernst Peters (06 24336577)
Of via de mail: sociaalverzetkerkrade@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.