Loading...

Algemene Beschouwingen 2017

 

Geachte Voorzitter, leden van de raad,

Het spits af moeten bijten is niet iedereen gegeven maar de Ouderenpartij vindt dit niet zo heel erg. Want voorzitter, verwacht mag worden dat eenieder in deze zaal en eventueel daarbuiten nog fris is en goed naar de uitgesproken tekst luistert.
Het einde van deze raadsperiode is in zicht en nu is de ideale gelegenheid voor een evaluatie van de afgelopen drie en een half jaar.
In de ogen van de Ouderenpartij heeft de huidige coalitie in deze periode veel bereikt. De belangrijkste zaken, zonder uitputtend te willen zijn, waren de realisatie van het Centrumplan, de upgrading van de Markt, de realisatie van het Cube Design Museum en het Earth Theater Columbus, het volledig renoveren van het stadspark, de aanpak van het Cultuurcluster. Allemaal stuk voor stuk geweldige projecten die Kerkrade na realisatie op de kaart zetten.
Maar we moeten daarbij onze ogen ook niet sluiten voor de keerzijde van de medaille. Niet alles is goud wat blinkt.
Milan Kundera, een Tsjechisch schrijver, heeft het in zijn boek: “de ondraaglijke lichtheid van het bestaan” over het poëtisch geheugen. Het geheugen registreert datgene wat ons heeft betoverd, ontroerd, wat ons leven mooier heeft gemaakt. Deze mooie dingen hebben we nodig om de minder mooie dingen een plaats te kunnen geven.
Vertaald naar de politiek zou je kunnen zeggen dat er altijd dossiers zijn die niet de schoonheidsprijs verdienen, de minder mooie dingen. Ik denk daarbij aan de diverse termijnoverschrijdingen bij de uitvoering van het Centrumplan en het Cultuurcluster. Zeker wat dat laatste betreft heeft de Ouderenpartij zich gestoord aan het feit dat er in de raad van december 2016 een extra krediet gevraagd werd omdat in het geval de raad er op dat moment mee akkoord zou gaan, het Cultuurcluster nog voor aanvang van het WMC gereed zou zijn. Wat schetst onze verbazing als ca zes weken later blijkt dat het Cultuurcluster bij aanvang van het WMC op geen stukken na gereed is!
Maar voorzitter, tegenover deze negatieve punten realiseren we ons ook dat er genoeg succesfactoren te noemen zijn die in dossiers voor de juiste balans zorgen en het zoeken van die balans is hetgeen waarop Milan Kundera doelt.
In de optiek van de Ouderenpartij is deze aflopende raadsperiode goed in balans en kunnen we met vertrouwen de toekomst tegemoetzien.
Toch zijn er nog wel enkele zaken die de Ouderenpartij zorgen baart. Ik zal de belangrijkste hierna bespreken.

Schuldenpositie

In de begroting wordt de schuldenpositie van de gemeente Kerkrade per 31 december 2018 met 100 miljoen euro aangegeven. De Ouderenpartij maakt zich ernstig zorgen dat de schuldenpositie van de gemeente verder verslechtert door de realisatie van een megalomaan project, een project dat het qua uitstraling en imago goed doet bij een presentatie maar dat wat de exploitatie betreft niet rendabel te maken is. Dat betekent dat de gemeente gedurende de gehele looptijd van het project jaarlijks niet alleen de kapitaallasten, de rente en aflossing, voor haar rekening moet nemen maar daarnaast ook het jaarlijks te verwachten exploitatietekort zal moeten aanvullen en daarbij gaat het niet om enkele honderden euro’s maar om enkele honderdduizenden euro’s op jaarbasis.
Nee voorzitter, voor een dergelijk project loopt de Ouderenpartij niet warm want we willen ons nageslacht niet opzadelen met torenhoge schulden.
Ook wil de Ouderenpartij op deze plaats aangeven dat ze bezorgd is over een op handen zijnd project dat bij uitvoering mogelijk voor een onomkeerbare aantasting van de flora en fauna gaat zorgen en de Ouderenpartij roept het college op bij het beoordelen van de ingediende zienswijzen deze kritisch te bestuderen en pas daarna een weloverwogen besluit te nemen over het wel of niet doorsturen van het ontwerpbestemmingsplan naar de raad.

Ouderen

Het is al vaak gezegd: 60% van onze inwoners is ouder dan 50 en dat is een hele grote groep. Recent heeft de Ouderenpartij aan het college de vraag gesteld hoeveel geld er door de gemeente extra, naast de wettelijke taken die de gemeente moet uitvoeren zoals de Participatiewet en de Wmo, aan onze ouderen wordt besteed. Uit de pot welzijn wordt jaarlijks een bedrag van ca. 46.100 euro extra aan onze oudere medeburgers besteed: meer bewegen voor ouderen, meer bewegen voor senioren en het seniorenbledsje worden van dit budget betaald. Wat de Ouderenpartij betreft moet dit bedrag een flink stuk omhoog en dan kunnen nog veel meer zaken speciaal bedoeld voor ouderen worden opgepakt en uitgevoerd. Een van de punten die de Ouderenpartij heeft aangedragen is het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Gelukkig is dit op een adequate wijze door het college opgepakt en daar is de Ouderenpartij erg blij mee.

Kinderen in armoede en jeugdwerkeloosheid

Voorzitter,
De Ouderenpartij is jód vuur alle lü! De jeugd heeft de toekomst en mag niet vergeten worden door alle partijen die in deze raad vertegenwoordigd zijn. De Ouderenpartij Kerkrade is er niet alleen voor de ouderen in de gemeente, maar voor álle inwoners van onze stad, van alle leeftijden, herkomst en sociale status.
Waar het gaat over kinderen in armoede is de Ouderenpartij geschrokken van de cijfers: In gezinnen met een bijstandsuitkering leven in Kerkrade 11,92% van de kinderen in armoede. Landelijk is dit cijfer 6,58% en provinciaal 6,74%. Deze cijfers baren ons ernstig zorgen. We roepen dan ook het college op om hier extra aandacht aan te besteden zodat we bij de begrotingsbehandeling 2019 kunnen constateren dat het aantal kinderen dat in armoede leeft in onze stad beduidend is gedaald.
Dit geldt evenzeer wat de cijfers inzake de jeugdwerkeloosheid betreft. Kerkrade laat het cijfer 2,72% zien tegenover landelijk 1,52% en provinciaal 1,23%. Kerkrade heeft dus ruim tweemaal zoveel werkeloze jongeren dan gemiddeld in onze provincie! Ook deze cijfers zijn zorgwekkend.
Dezelfde trend zien we bij de cijfers over het aantal personen met een bijstandsuitkering. Per 1000 inwoners hebben in Kerkrade ruim 60 mensen een uitkering op basis van de Participatiewet. Landelijk ligt dat cijfer op ruim 41en provinciaal op ruim 39 personen. Ondanks de extra aandacht en inzet door middel van beleid in Kerkrade blijven deze cijfers schrikbarend hoog. Vaak hebben de betrokken jeugdigen weinig toekomstperspectief en dat leidt er in veel gevallen toe dat deze jongeren op het verkeerde pad komen, een ontwikkeling die wij absoluut niet willen. Jongeren moeten toekomstperspectief hebben wat wij, de lokale politiek, ze moet bieden! Dat is onze verantwoordelijkheid!!!
Verder scoort de gemeente slechter bij jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Kortom de jeugd baart de Ouderenpartij zorgen, maar voorzitter, de Ouderenpartij loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid!

Onderwijs

De Ouderenpartij blijft van mening dat het nog steeds een schande is dat we in Kerkrade, een stad met ca. 47.000 inwoners, op het VMBO na, geen enkele vorm van voortgezet onderwijs binnen onze gemeentegrenzen kennen. Voorzitter, daar moet wat de Ouderenpartij betreft verandering in komen. Werken aan een stad met een relatief hoog percentage werkeloosheid begint met goed onderwijs.
Ik hoor u al zeggen: “Dat kan niet. Dat is niet mogelijk. Je kunt niet zo maar een nieuwe school oprichten.” Voorzitter, allemaal tot heden waar, maar wellicht gloort er hoop. Met het wetsvoorstel van demissionair staatssecretaris Dekker met de titel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ beoogt de staatssecretaris de beperking van de huidige wet- en regelgeving inzake het oprichten van een nieuwe school op te heffen en meer mogelijkheden te creëren voor nieuwe scholen van goede kwaliteit. Het wetsvoorstel ziet niet alleen op het stichten van nieuwe scholen in het basisonderwijs maar ook in het voortgezet onderwijs. Het is de bedoeling dat het wetsontwerp, in geval het tot wet verheven wordt, per 1 augustus 2018 in werking treedt. Wellicht voorzitter, dat dit wetsvoorstel de wethouder ertoe aan kan zetten om over dit onderwerp het gesprek met de onderwijsstichting aan te gaan waarbij de inzet moet zijn het oprichten van een of meerdere nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs binnen onze gemeentegrenzen. De gebouwen hebben we al, nu de invulling nog.

Veiligheid

Al onze burgers hebben recht op een veilige woon- en leefomgeving.
Voor de Ouderenpartij betekent dit, dat het centrum en de woonwijken zodanig moeten worden ingericht dat ouderen en jongeren op een natuurlijke, prettige en harmonieuze manier, in een milieuvriendelijke buurt, bij elkaar kunnen wonen en leven, zodat leegloop en leegstand wordt voorkomen. Dat kan door het ontwikkelen van betaalbare woonvormen c.q. betaalbare huurwoningen voor ouderen waarin het levensloopbestendig wonen voorop staat. Maar dit kan ook door goede en betaalbare huisvesting voor jongeren en starters op de woningmarkt te realiseren.
Wat de veiligheid betreft is de Ouderenpartij van oordeel dat niet alleen in het centrum, maar ook in de woonwijken, gezorgd moet worden voor een goede toegankelijkheid van de openbare ruimten voor ouderen en mindervalide inwoners.
De Ouderenpartij wil ook het voorzieningenniveau in de wijken handhaven. Hiermee dient het gevoel van angst en onveiligheid weggenomen te worden door het treffen van maatregelen en het opzetten van projecten samen met politie, bureau handhaving, buurtorganisaties en bewoners.
In het geval de veiligheid in een wijk of buurt ernstig in het geding is overweegt de Ouderenpartij de inzet van cameratoezicht, maar met het oog op de privacy dient dit middel enkel ingezet te worden als andere middelen niet blijken te werken.

Voor een leeftijdsvriendelijke stad

Voorzitter, ik ga afronden.
Onlangs heeft onze partij haar logo veranderd. Als ondertekst gebruikt de Ouderenpartij sinds kort de slogan ‘voor een leeftijdsvriendelijke stad’. Daarmee bedoelen we dat wij als lokale overheid een omgeving moeten creëren waar mensen zelfstandig en gezond oud kunnen worden.
Daarbij is onze overtuiging dat een leeftijdsvriendelijke stad niemand uitsluit, kansen creëert en welzijn realiseert voor al haar burgers!
En daar voorzitter, gaat de Ouderenpartij voor!!!Logo OPK

Jo Paas

25 oktober 2017

 

BewarenBewaren

2017-11-10T20:17:58+00:00 oktober 30th, 2017|Nieuws|